Ogólne warunki dostaw dla CSY S.A.

 1. Materiały i usługi będące przedmiotem zamówień CSY S.A. stosowane są m. in. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, kolejowej. dlatego ich jakość w związku z finalnym zastosowaniem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
 2. Dostawca powiadomi CSY S.A. o każdym przypadku wyrobu niezgodnego z wymaganiami będącego przedmiotem dostawy oraz uzgodni zasady dotyczące dostawy takich wyrobów (ilość, identyfikacja, itp.)
 3. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, CSY S.A. poinformuje o tym Dostawcę drogową e-mail. Tym samym CSY S.A. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy. Dostawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez CSY S.A. dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad.
 4. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami CSY S.A.
 5. W przypadku Zamówienia związanego z realizacją procesu specjalnego (np. procesy obróbki galwanicznej, cieplnej, spawania) CSY S.A. może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu zatwierdzenia tych procesów przez CSY S.A. lub jej klienta.
 6. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw przez Dostawcę jest on komunikowany do CSY S.A i musi zostać przez niego potwierdzony.
 7. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu CSY S.A., poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami dostawy i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.
 8. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów jakościowych, jak np. świadectwo 3.1 wg EN 10204:2004, karty charakterystyk dla substancji chemicznych oraz innych wyszczególnionych bezpośrednio na zleceniu. W przypadku stali (elementów stalowych) materiał/ wyrób nie może posiadać ognisk korozji wżerowej, szczelinowej i międzykrystalicznej (dotyczy stali czarnej).
 9. Dostawca gwarantuje, że parametry jakościowe przedmiotu zamówienia są zgodne wymaganiami CSY S.A. określonymi w Zamówieniu (poparte dostarczonymi atestami, certyfikatami, itp.- gdzie ma to zastosowanie) oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną (bezpieczną) eksploatację.
 10. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia CSY S.A. o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie/ procesie lub związanej dokumentacji.
 11. Udostępnianie przez Dostawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody CSY S.A.
 12. Dostawca przed realizacją zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia o przekazaniu realizacji wyrobu innemu podwykonawcy. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody CSY S.A. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wymagań (w tym w szczególności jakościowych) Zamawiającego/ danego zlecenia  swoim dostawcom w całym łańcuchu dostaw.
 13. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień w siedzibie dostawcy lub jego podwykonawcy oraz zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do wszystkich zapisów związanych z jego realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów Zamawiającego oraz zewnętrznych organów kontrolujących.
 14. CSY S.A. jest uprawniony do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień w siedzibie dostawcy lub jego podwykonawcy oraz zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do dokumentacji związanej z jego realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów CSY S.A. oraz zewnętrznych organów kontrolujących.
 15. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia (preferowany e-mail) przyjęcia zamówienia.
 16. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla CSY S.A.